Koningin Emma

Logo Oranje Vereniging

Meer weten over een foto of artikel? klik op artikel of foto.


De heer Scheper

Ere-boog aan de Hoofdstraat

 • Jubileumfeest 1947
  Een stralende morgen, blijde kindergezichten, vlaggen, sjerpen en oranjestrikken. Pittige marsmuziek door het muziekkorps Crescendo.

  Viering Jubileum feest te Voorthuizen

  Een stralende morgen, blijde kindergezichten, vlaggen, sjerpen en oranjestrikken. Pittige marsmuziek door het muziekkorps Crescendo. Zo werd dinsdag de viering van het Koninginnefeest ingezet. En “zo trok reeds om half negen, na op de scholen te zijn getracteerd”, een lange stoet van school kinderen in optocht door Voorthuizen straten naar het feestterrein, waar gedurende het verdere der morgen de gebruikelijke kinderspelen werden gehouden onder leiding van het onderwijzend personeel der beide scholen. Aan het einde der spelletjes, kwamen nog de jongens der hoogste klassen van beide scholen tegenover elkaar in ’t veld om een voetbalmatch te spelen, welke op gelijkspel 0-0 uitliep.
  Eveneens was in de morgenuren een betrouwbaarheidsrit georganiseerd door de Oranjevereniging, zowel voor deelname per auto als motor. De prijswinnaars bij deze wedstrijd waren de heren J. Van Kemp, F. Mulder, D. De Gooijer, W. Klaassen, T. Bouw, en G.A. van de Heuvel (resp. Eerste t.m. zesde prijs)

  Des middags hadden op het feestterrein de gebruikelijke volksspelen plaats. De middag begon met het kuipsteken, prijswinnaars waren hierbij: 1. Mej. H. Van Vliet; 2. W. Van de Burgt; 3. J. Van Renselaar; 4. D. Brom; 5. C. Koelewijn.

  Tegelijkertijd bekampten een aantal jongelui elkaar op transportfietsen in ’n balonnenjacht, de uitslag van deze wedstrijd was; 1. CHR. Grift; 2. J. Van Renselaar; 3. N. Willigenburg; 4. W. Van de Burgt; 5. E. Van de Burgt.

  Op een ander gedeelte van het mooie feestterrein volgde nu het hardlopen. De beste resultaten behaalden hierbij;
  1. A. Kamphuis; 2. A. Luttikhuizen; 3. R. Kageij; 4. G. Mulder.

  Van de dames waren het 1. A. Schimmel; 2. E. Weimar; 3. N. Van Manen; 4. L. Dantuma.

  Na het be
  ëindigen dezer wedstrijden stond het mastklimmen in aller belangstelling. Slechts A. Kraaij.< was zo gelukkig boven in te komen. Het bleek noodzakelijk de ring wat te laten zakken. Verdere prijzen ontvingen toen CHR. Grift, H. De Ruiter, D. Brom, J. Palamba en D. De Gooijer.

  Inmiddels was de brandweer gearriveerd op het veld. Haar hulp was nodig bij het vullen van een groot zeil water onder de boegspriet.Als er ergens spanning in zat dan was het wel hier. Voor A. Van Zwetselaar, bleek het maar een peulenschilletje te zijn, die dan ook de eerste prijs won. Twee werd D. Weimar, 3. A. Kraaij, 4. De kleine B. Visser, die het ook prachtig deed; 5. D. Brom en 6. C. Koelewijn.

  Nadat het bestuur der Oranjevereniging eens had laten zien hoe sterk ze wel was in het touwtrekken, gaf tot einde van de middag de brandweer nog een geslaagde demonstratie.

  Het avondprogramma werd geopend met gymn, demonstraties door de gymnastiekvereniging S.S.S. waarbij alle groepen, zowel met vrije oefeningen als aan de toestellen, schitterend werk te zien gaven. De beide leiders de heer de Rijke en mej. Versteeg hadden veel eer van hun werk.
  De muziektent was inmiddels geheel gevuld gevuld met zangers en zangeressen, om met begeleiding van “Crescendo” een uitvoering te geven van de feestcantate, geschreven en gedicht door dr. Rudersdorff uit Ede. Aan deze cantate werkten verschillende zangkoren en het kinderkoor mede. De leiding was in goede handen bij mej. B. Rudersdorff.
  Wij mogen gerust zeggen, dat de uitvoering dezer cantate een der hoogtepunten van de avond was. Vooraf gaf de voorzitter der Oranjevereniging een korte toelichting, waarbij hij tevens een woord van welkom sprak tot burgemeester Kuntze en zijn gezin. Hierna volgde nog een ballonnenwedstrijd op motoren. Eerste prijswinnaar werd J. Brons; 2. G. Van de Kamp; 3. J. Van Effrink.

  De dag werd besloten met het afsteken van een schitterend vuurwerk. Zo was dan ook deze dag weer teneinde, welke door de goede zorgen van de Oranjevereniging en haar sub-commissieleden een vlot verloop had. Verder wilden we in het minst niet vergeten onze populaire muziekvereniging “Crescendo”.

  Prijsuitreiking Ere-Bogen, bij de gehouden keuring der ere-bogen, werd de eerste prijs toegekend aan de boog in de Kerkstraat, tegenover de Gereformeerde school. Tweede prijs kreeg die aan de Putterstraat, terwijl de derde prijs gegeven werd aan de boog die toegang geeft tot het feestterrein aan de Apeldoornsestraat.

  Dankstond bij het regeringsjubileum. In verband met het regeringsjubileum onzer Koningin, werden in de kerken bijzondere bijeenkomsten gehouden om dit feit te gedenken. Maandagavond werd in de Ned. Herv. Kerk door Ds. Schipper een dank- en bidstond gehouden, waarbij gesproken werd naar aanleiding van de woorden uit Dani
  ël 2:21 ‘Want Hij verandert de tijden en stonden”; Hij zet de Koningen af en Hij bevestigt de Koningen”.

  In de Gereformeerde. Kerk, (art. 31 K.O.) was zondagmorgen door dr. Jager het regeringsjubileum reeds herdacht.

  Bakkers en Kruideniers gaan met vacantie. Men verzoekt, ons even de aandacht te willen vestigen op de advertentie in ons no. Van zaterdag 28 augustus betreffende de vacantieregeling der bakkers van 6-11 Sept. en de sluiting der kruidenierswinkels op 6, 7 en 8 sept. a.s.

  Voor de tweede keer aardbeien, voor de tweede keer In dit jaar hebben in de tuin van de heer L. Van de Beek aan de Stationsstraat alhier de aardbeienplanten gebloeid, en konden opnieuw aardbeien worden geplukt. Naar men omns mededeelde is dit een zeldzaamheid.

  V.V.O.P. oogstte haar eerste lauweren, op het Koninginnefeest speelde V.V.O.P. Dinsdag in de Glind een voetbalwedstrijd tegen de jongens der Rudolph-stichting. De wedstrijd eindigde met gelijkspel 3-3. Een buitenkansje was echter het feit dat na afloop der wedstrijd nog een doelpuntje werd toegekend. Onze jongens van V.V.O.P. ontvingen hierbij haar eerste trophee, bestaande uit een fraaie beker.

  My Image
 • Feestelijkheden op 6 September
  De feestelijkheden, welke maandag werden gehouden, hebben een sober karakter gedragen.

  Feestelijkheden op 6 september

  De feestelijkheden welke maandag werden gehouden, hebben een sober karakter gedragen. Een uitzondering hierbij is de prachtige allegorische optocht. Na opstelling in de van de Berglaan, waar de keuring plaats had, volgde een rondgang door het dorp, waar zich langs de straten reeds lang voor de tijd een grote schare belangstellenden had opgesteld. De jury, bestaande uit de heren Ten Ham uit Lunteren en de heer Rensenbrink uit Apeldoorn,Culturele groep: 1. Floralia, 2. Kapsalon de nieuwe krul, 3. De fa. Amoraal.

  Fantasiegroep: 1. Rode Kruis-bloedtransfu
  siedienst, 2. De Nederlandse. Maagd met de elf provinciën, 3. De Zigeunergroep.

  Historische groep: 1. Heden en Verleden (fam Scheper), 2. Voorderuiters in historische kledij, 3. Velocepèdes van de Gebr. Brons

  Een extra ereprijs werd toegekend aan de groep Rijksweg die een keurige wagen verzorgd had met de voorstelling Rodekruiswerk in Indië.

  Omstreeks zeven uur werd het feestterrein bereikt, waar de stoet werd ontbonden. De inmiddels samengestroomde menigte kon hierna nog enige tijd genieten van een demonstratie van de “Voorderuiters”, die onder leiding van opperwachtmeester Evers enige nummers ten beste gaf. Eén der leden van de “Voorderuiters” de heer B. Mulder, toonde met zijn “Ireentje” enige staaltjes van “cowboy” paardrijderskunst.
  Van het avondprogramma dat nu gebracht werd bestond uit estafetteloop voor dames en heren, touwtrekken en stoelendans
  (gewonnen door mej. Scheeper) met tot slot een balllonnenjacht voor motoren welke na een flinke strijd gewonnen werd door de heer Voorbergen.
  Aan ’t einde van de avond kwam de stemming er goed in, namelijk toen het grote vreugdevuur werd ontstoken en Crescendo met een flinke optocht achter zich, over het feestterrein trok.

  My Image
 • Koninginnedag 1947
  Lied van de Week

  Koninginnedag 1947 lied van de week

  Nederland ontplooit zijn vlaggen,
  Nederland viert thans weer feest.
  Gedenkt de jaardag der Vorstinne,
  Wat een vreugd steeds is geweest
  heel het volk staat trouw geschaard nu
  Rond de Vrouw, die bet bemint,
  Neerlands dierb’re Koninginne,
  Die steeds trouw en liefde wint.
  ’t Past niet luide feest te vieren,
  ‘t Zou ook Hare wens niet zijn,
  Want de tijd die w|j beleven.
  Is vol zorg en doet ons pijn.
  Nederland heeft donk’re dagen,
  Zonen strijden voor het land
  Maar men weet, dat Zij zal Bidden,
  Smeken om des Heeren Hand.
  Daarom dragen wij te samen,
  In gebed voor ’s Heeren Troon,
  Neerlands dierb're Koninginne;
  Dat gebed zij ’t feestbetoon.  KEES v. EUNEN.

  My Image

Het valt niet mee, om helemaal naar boven te klimmen.

De heer van Galen Last

Links op de foto is meneer Wiersma, vierde van links Hannis van de Kamp, zevende van links Wim Broekhuis