• ../

  Huize Azareel

  Huize .Azareël" mag als een met "Groot Dennenlust" vergelijkbare instelling worden beschouwd. In de in 1915 uitgegeven Geillustreerde Gids voor Voorthuizen staat onder andere een aantal prachtige wandelingen beschreven, waaruit het volgende fragment.

 • ../

  Groot Dennenlust

  Aan boslucht werd, en wordt door velen nog een gezonde uitwerking op het menselijk lichaam toegeschreven. Men zou kunnen stellen dat het toerisme in Voorthuizen hiervan een gevolg is. Eind vorige eeuw, begin deze eeuw, werd het een ware rage alle in een bosrijke omgeving gelegen dorpen - met name op de Veluwe, in Oost-Utrecht en in 't Gooi - vol te stoppen met herstellingsoorden en rusthuizen.

 • ../

  De Ring

  Aan het einde van de Kerkstraat, ter hoogte van de uitmonding op de Rubensstraat, lag tot de 17de april 1945 "De Ring". Het was een gedeelte van het dorp waar veel Voorthuizenaren met weemoed aan terugdenken. Van de op bijgaande oude prentbriefkaart afgebeelde panden is er maar één bewaard gebleven.

 • ../

  Bondshotel Café Heidepark

  Frisch groene grasperken en duffe spoorwagons 

  De grens tussen Voorthuizen en Barneveld is de Esvelderbeek.

  Het op de foto afgebeelde hotel Heidepark behoorde dus tot Voorthuizens grondbezit. Het was een belangrijk ontmoetingspunt voor treinreizigers gezien de ligging aan de beide spoorlijnen.

  Helaas is ook dit pand niet aan de slopershamer ontkomen.

 • ../

  Tot nut van Bouw

  Op de foto het al lang geleden afgebroken Tol no. 8 met daarvoor twee boerewagens "vol geladen met jonge meisjes". Links op de foto de fraaie, gietijzeren gaslantaarn en de ANWBhandwijzer met verwijzingen naar Apeldoorn, het Uddelermeer, Putten en (mogelijk) Garderen.

 • ../

  Muziekvereniging Crescendo

  In december 1907 kwamen enkele vooruitstrevende mannen bijeen in de schuur van Joh. v.d. Heuvel. Met de bedoeling een vereniging op te richten tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer.

 • ../

  Veluwsch Fotohuis

  Architect Ton van Hamburg 

  ontwierp het "Veluwsch Fotohuis" voor de van oorsprong Duitse fotograaf Arthur Weisz.

 • ../

  Molenveen

  Bij het bekijken van de plattegrond van het dorp Voorthuizen valt "Het Molenveen" direkt in het oog. Door de groei van Voorthuizen is de plas met het bijbehorende plantsoen prachtig centraal komen te liggen ten opzichte van de verschillende woonwijken.

 • ../

  TOL NO. 9 EN HET ROLVUUR

  In de Barneveldsche Courant van 26 januari 1872, waarin deze legende voorkomt, staat de volgende verklaring van het rolvuur: ,,Het vuur dëtarmede bedoeld, is algemeen bekend als dwaallicht, omdat het menigeen, die het onwetend volgde, van 't spoor heeft gebracht en soms in het moeras deed omkomen. Elders wordt het genoemd:· ,,Hans met de lantaarn"; ook wel 'De moeras-Monnik"'. 

 • ../

  Cooperatie Voorthuizen en omstreken

  De eerste 'coöperatie' in ons land dateert uit 1825 en werd in West-Kappelle door jonge dijkwerkers opgericht onder de naam van "Fonds tot heil van jongelingen", later "Fonds van handel en nijverheid". De eerste arbeiders (winkel)coöperatie dateert uit 1860 (Rotterdam) en die op het gebied van de woningbouw uit 1867 (Goes).

 • ../

  Passage

  De Passage

  Op de hoek van de Molenweg en de Apeldoornsestraat stond decennia lang het huis van de familie Bloys van Treslong. In 1993 werd 'De Passage', zoals het oude, witgepleisterde pand heette, gesloopt om plaats te maken voor een appartementencomplex.

 • ../

  Blankeberendsgoed en de Smeehut

  In het lezenswaardige artikel "Pieter Budke, arts te Voorthuizen" van de hand van diens zoon in de Barneveldse Krant van 27 april 1979, komt de volgende passage voor:

 • ../

  Tante Pos

  ,Het ambt van brievenbesteller behoort niet tot de aanzienlijkste bedieningen, maar toch zijn er maar weinig ambtenaren belast met gewichtiger bezigheden. Hoeveel schatten en geheimen, hoeveel geluk en ongeluk heeft hij elke morgen in handen! De de-pèches uit de residentie, de dispotiën, aanstellingen en gratificatiën houdt hij onder de arm; tussen de vingers: bankpapier en wissels. Voorts bezorgt hij de geboorte-, huwelijks- en doodsberichten.

 • ../

  Voorthuizer Brandweer

  , , De rook stijgt op van dak en goot, De vlam slaat uit vensters en ramen:
  ,,Brand!", dreunt het, ,,Brand!" en 't volk stroomt zamen, En elk wil helpen in de nood".

  DE GEBOORTE VAN DE VOORTHUIZER VRIJWILLIGE BRANDWEER

 • ../

  Spoorlijn Amsterdam - Zutphen Hollands spoor Oosterspoorweg en Kippenlijn

  De Oosterspoorweg is de spoorweg van Amsterdam naar het oosten van Nederland. De lijn werd aangelegd door de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM) en loopt van Amsterdam via Hilversum - Amersfoort en Apeldoorn naar Zutphen. Vanaf Apeldoorn rijden doorgaande treinen verder over de aftakking Apeldoorn - Deventer.

  Het traject Amsterdam - Amersfoort wordt ook wel de Gooilijn genoemd, in de gemeente Barneveld staat de Oosterspoorweg ook bekend als het Hollandse spoor. De spoorlijn doorsnijdt tussen Weesp en station Naarden-Bussum het Naardermeer.

 • ../

  Gereform Kerk

  In 1886 maakte een aantal kerkelijke gemeenten van de Hervormde Kerk zich los uit de Synodale kerkordening van 1816. Deze gemeenten stonden op het strikt handhaven van de door de Dordtse Synode van 1618 vastgestelde drie formulieren van Enigheid. Zij namen stelling tegen het modernisme dat, naar zij stelden, in de Hervormde Kerk hand over hand toenam.

 • ../

  Nieuw Dennenlust of mijn moeder zou 't zoo ook gedaan

  Het toerisme vormt voor velen in Voorthuizen een niet meer weg te denken bron van inkomsten. Of het nu een winkelier, een campingexploitant of een cafetariahouder is, allen zijn ze graag bereid een centje extra te verdienen aan hun - meestal uit het westen afkomstige - landgenoten die de natte stad gedurende een paar weken verruilen voor de natte bossen.

 • ../

  Het Kieftveen en Den Akker

  Zonder het gebruik van kunstmest, die aan het einde van de negentiende eeuw in steeds grotere hoeveelheden werd geproduceerd, zijn de verbeteringen in de Nederlandse landbouw in die tijd ondenkbaar.

 • ../

  Smid Effrink

  SMID EFFRINK EN DE VOORTHUIZER JUFFERTJES

  Eén van de oudste , ,zaken" op het Smidsplein zou wel eens de smederij van Van Effrink geweest kunnen zijn. De smederij werd in 1837 geopend en zou tot 1926 in eigendom van de familie Van Effrink blijven. ,,Bondsrijwielhersteller" G. van Effrink is wel de bekendste telg uit dit smedengeslacht.

 • ../

  De Heuveltjes

  Iedere Inwoner van Voorthuizen kan u direkt vertellen waar de Heuveltjes te vinden zijn; richting Apeldoorn en dan ná "Zandbergen" links, zal het antwoord ongetwijfeld luiden.

 • ../

  Looije Guldens

  Nairac ·typeerde in zijn boekje "Barneveld onder de regering der ambtsjonkers" de wegen van vroeger als volgt: "Zelfs tot in het begin dezer eeuw (19de eeuw, red.) was met een reis van Barneveld naar Arnhem een geheele dag gemoeid; wie in eigen rijtuig den togt ondernam,

 • ../

  Met penseel tekenstift en camera

  Voorthuizen heeft in de loop van haar bestaan heel wat kunstenaars geherbergd. Een aantal van deze lieden verbleef slechts korte tijd in ons dorp, zoals de 18e-eeuwse tekenaar Cornelis Pronck die zowel de herberg "De Roskam" (thans huize "Zandbergen") als de Hervormde Kerk met snelle pennestreken vereeuwigde .tijdens één van zijn reizen door ons land.

 • ../

  Meester Blanken hield niet van gezapige rust

  De leefbaarheid van een dorp wordt mede bepaald door de aanwezigheid van verenigingen. Alhoewel de uitvinding van radio en televisie de noodzaak om verstrooïing buitenshuis te zoeken, aanmerkelijk heeft verminderd, wemelt het vooral in de plattelandsgemeenten van de verenigingen. 

 • ../

  Foto Kebu

  De oud Voorthuizenaren zullen in de laatste weken wel vreemd opgekeken hebben toen zij de verbouwing van de winkel Hoofdstraat 145 hebben aanschouwd.

  In de slagerij van Roef Pluim kwam na zijn vertrek wijlen de heer H. van Beek in dit pand, die er jaren een groentezaak in heeft gehad.

 • ../

  Dokters huis

  Bijgaande oude afbeelding van het kruispunt nabij "De Punt" en het fotootje van de huidige situatie, mogen welhaast maatgevend worden genoemd voor de snelle ontwikkeling van het dorp Voorthuizen. Alleen de oude dokterswoning rechts, destijds gebouwd door dokter Hamburger, bestaat nog.

 • ../

  De Markt Leeuwenhok

  In Voorthuizen bekeek men vroeger de weekmarkt van Barneveld, ingesteld in 1852, toch altijd met een zekere afgunst. We maken deze opmerking niet om een mogelijke rivaliteit tussen Voorthuizen en Barneveld weer aan te scherpen. Het vermoeden dat de inwoners van Voorthuizen hun produkten liever ter plaatse aan de man brachten is beslist niet ongegrond.

 • ../

  Buitenlust en de Huzaren

  Hotel .Buitenlust" had vroeger meer het karakter van een stationskoffiehuis en was in eerste instantie ook als zodanig bedoeld. Het pand werd in 1903 gebouwd in opdracht van Willem Bos, een - met vervroegd pensioen wegens dienstongeval gestuurde - opziener der jacht en visserij.

 • ../

  De Vergulde Wagen

  In vroeger dagen kende men in Voorthuizen drie belangrijke herbergen, of- en dan in de letterlijke betekenis van het woord - uitspanningen. Hier onderbraken de reizigers die van Utrecht naar Apeldoorn of Deventer onderweg waren hun vermoeiende reis om even op verhaal te komen, te eten of misschien wel te overnachten.

 • ../

  Huize Zandbergen

  Zoals ook in het eerste hoofdstuk van dit boekje staat vermeld, heeft Voorthuizen zijn naam te danken aan de doorwaadbare plaats in de Ganzenbeek. Deze "voorde" was van groot belang voor de Amersfoortse-Deventerse hessenweg, welke door de voerlieden gebruikt werd als verbindingsroute tussen Duitsland en Holland

 • ../

  Een uitnemend stuk werk

  Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888) was een Duits ekonoom met grote verdiensten voor de ontwikkeling van het coöperatiewezen. Als burgemeester van Weyerbusch stichtte hij in 1846 een verbruikscoöperatie, ter leniging van een hongersnood. Vervolgens legde hij zien vooral toe op coöperatief georganiseerde spaar- en kredietinstellingen. Hij kan beschouwd worden als de grondlegger van het stelsel der boerenleenbanken.

Spoorlijn Amsterdam - Zutphen Hollands spoor Oosterspoorweg en Kippenlijn

De Oosterspoorweg is de spoorweg van Amsterdam naar het oosten van Nederland. De lijn werd aangelegd door de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM) en loopt van Amsterdam via Hilversum - Amersfoort en Apeldoorn naar Zutphen. Vanaf Apeldoorn rijden doorgaande treinen verder over de aftakking Apeldoorn - Deventer.

Het traject Amsterdam - Amersfoort wordt ook wel de Gooilijn genoemd, in de gemeente Barneveld staat de Oosterspoorweg ook bekend als het Hollandse spoor. De spoorlijn doorsnijdt tussen Weesp en station Naarden-Bussum het Naardermeer.

Lees meer...

Bondshotel Café Heidepark

Frisch groene grasperken en duffe spoorwagons 

De grens tussen Voorthuizen en Barneveld is de Esvelderbeek.

Het op de foto afgebeelde hotel Heidepark behoorde dus tot Voorthuizens grondbezit. Het was een belangrijk ontmoetingspunt voor treinreizigers gezien de ligging aan de beide spoorlijnen.

Helaas is ook dit pand niet aan de slopershamer ontkomen.

Lees meer...

Nieuw Dennenlust of mijn moeder zou 't zoo ook gedaan

Het toerisme vormt voor velen in Voorthuizen een niet meer weg te denken bron van inkomsten. Of het nu een winkelier, een campingexploitant of een cafetariahouder is, allen zijn ze graag bereid een centje extra te verdienen aan hun - meestal uit het westen afkomstige - landgenoten die de natte stad gedurende een paar weken verruilen voor de natte bossen.

Lees meer...

Met penseel tekenstift en camera

Voorthuizen heeft in de loop van haar bestaan heel wat kunstenaars geherbergd. Een aantal van deze lieden verbleef slechts korte tijd in ons dorp, zoals de 18e-eeuwse tekenaar Cornelis Pronck die zowel de herberg "De Roskam" (thans huize "Zandbergen") als de Hervormde Kerk met snelle pennestreken vereeuwigde .tijdens één van zijn reizen door ons land.

Lees meer...

Meester Blanken hield niet van gezapige rust

De leefbaarheid van een dorp wordt mede bepaald door de aanwezigheid van verenigingen. Alhoewel de uitvinding van radio en televisie de noodzaak om verstrooïing buitenshuis te zoeken, aanmerkelijk heeft verminderd, wemelt het vooral in de plattelandsgemeenten van de verenigingen. 

Lees meer...

TOL NO. 9 EN HET ROLVUUR

In de Barneveldsche Courant van 26 januari 1872, waarin deze legende voorkomt, staat de volgende verklaring van het rolvuur: ,,Het vuur dëtarmede bedoeld, is algemeen bekend als dwaallicht, omdat het menigeen, die het onwetend volgde, van 't spoor heeft gebracht en soms in het moeras deed omkomen. Elders wordt het genoemd:· ,,Hans met de lantaarn"; ook wel 'De moeras-Monnik"'. 

Lees meer...

Passage

De Passage

Op de hoek van de Molenweg en de Apeldoornsestraat stond decennia lang het huis van de familie Bloys van Treslong. In 1993 werd 'De Passage', zoals het oude, witgepleisterde pand heette, gesloopt om plaats te maken voor een appartementencomplex.

Lees meer...

Kattesteeg

waar nu bloemenhuis Vink is gevestigd is, loopt  voorlangs een paadje naar het Smidsplein en door naar het Bunckmanplein. Dit wordt in de volksmond de Kattesteeg genoemd.

Een officieel naambord van dit pad is echter nergens te vinden.

Lees meer...

Sprielhof Koninginnelaan

'De Sprielhof' dankt zijn naam aan Hendrik van Spriel, die het huis voor een groot deel van zijn leven heeft bewoond. Eerst had hij een winkel/fouragehandel en later ging hij zich meer op kerkelijke en maatschappelijke functies richten

Lees meer...

Foto Kebu

De oud Voorthuizenaren zullen in de laatste weken wel vreemd opgekeken hebben toen zij de verbouwing van de winkel Hoofdstraat 145 hebben aanschouwd.

In de slagerij van Roef Pluim kwam na zijn vertrek wijlen de heer H. van Beek in dit pand, die er jaren een groentezaak in heeft gehad.

Lees meer...

Veluwsch Fotohuis

Architect Ton van Hamburg 

ontwierp het "Veluwsch Fotohuis" voor de van oorsprong Duitse fotograaf Arthur Weisz.

Lees meer...

Voetbalvereniging De Kieviten

Aan het begin van de vorige eeuw werd er ook door de dorpsjeugd van Voorthuizen tegen een bal aange­schopt, dit tot ergernis van vele ouders en inwoners, doch van een georganiseerde club was geen sprake.

Lees meer...