My Image

Uitgelicht

Op deze pagina wordt het artikel van uw keuze in de vorm van een boek, presentatie of magazine nader toegelicht.

U kunt kiezen uit onderstaand boek, presentatie of magazine
⬇︎

Gereformeerde Kerk

Van verleden tot heden

Klik op Historie waar u de historie van de Kerk kunt lezen en foto’s van
het verleden tot heden kunt bekijken.
Klik op Brochure als u de Brochure wilt bekijken die is uitgegeven in 2002 na de renovatie.

My Image

OPMERKELIJK BOEK OVER DOMINEE WILLEM VAN DEN BERGH

Krachtig was de bezieling die van hem uitging. Bij hem werd het als getast dat tere liefde voor de heiligheid des Heeren hem dreef, en dit maakte indruk en sleepte mee, schreef ds. J. C. van Schelven na het overlijden van mr. dr. Willem van den Bergh in 1890. Deze typering vinden wij overal terug in het uitnemende boek van dr. P. L. Schram, dat onlangs werd uitgegeven bij Ton Bolland, Prinsengracht te Amsterdam. Ingewijden onder ons kenden de levensgeschiedenis van deze integere geleerde, die voor zijn dertigste jaar gepromoveerd tot meester in de rechten en doctor in de theologie, reeds eerder uit de boeken van D. de Wit: een boetgezant, dr. mr. Willem van den Bergh in zijn leven en arbeid geschetst en meer zijdelings uit "Kudde en herder" van Kootwijks verleden en heden (1911) van dezelfde schrijver. Vooral het boek van G. van Zeggelaar: ,,Wat God deed met Zijn kerk te Voorthuizen" heeft veel wetenswaardigs uit de tijd van de Doleantie bewaard.

Dr. Schram heeft van deze geschriften veel hulp gehad bij zijn zoeken naar gegevens over persoon en werk van Van den Bergh. Maar ook uit nummers van de Barneveldse Courant vindt hij bijzonderheden. In het nummer van 22 juni 1888 stond het volgende te lezen: ,,Wil men vasten en bidden, daar zal niemand tegen hebben, al is het voor den nijveren boerenstand en de behoeftigen werkman beter dat ze, zoals het gebod zegt: zes dagen arbeiden en al hun werk doen. Maar dr. v. d. Bergh moet zich niet inbeelden, dat als hij een "vasten- en bededag afkommandeert, de heele wereld dien dag voor zon- en feestdag · aanziet. 't Is te gek om er aan te denken!" Deze nogal liberalistische toon werd aangeslagen, nadat de predikant op een bede- en vastendag de brandmeesters geweigerd had toe te laten voor een officiële schoorsteenschouw door het dorp. Tot in de kleinste bijzonderheden wordt in deze interessante studie de leefwijze van dr. Van den Bergh nagegaan. Uit sommige publicaties blijkt dat er soms wat verheerlijkend geschreven is over zijn leven en arbeid. Daar dit boek is geschreven en uitgegeven in verband met het 100 jarig bestaan van de Vrije Universiteit te Amsterdam, was er gelegenheid een duidelijker levensbeeld te schetsen. Aan de hand van de hoofdpersoon krijgt de lezer van nu een gedocumenteerd verslag van veel dat zich in wetenschap, kerk en maatschappelijk leven afspeelde, ook van gebeurtenissen waarover een nazaat in de twintigste eeuw onwillekeurig wat negatief zal oordelen. Vooral voor lezers van deze omgeving, waar veel van wat in dit boek beschreven is, zich afspeelde, is het van belang dat kennis van dit levensverhaal genomen wordt.

Bron: Barneveldse Krant 30 Januari 1981

My Image

Dorpskerk

Van verleden tot heden

Klik op Historie waar u de historie van de Kerk kunt lezen en foto’s van
het verleden tot heden kunt bekijken.
Klik op Presentatie als u de Presentatie wilt bekijken.

My Image

Historie

De Hervormde gemeente van Voorthuizen heeft een lange geschiedenis. We zijn een kerk met wortels in het verleden, maar ook een kerk die vandaag de dag de boodschap van het Evangelie wil laten horen. Juist omdat we er diep van overtuigd zijn, dat die boodschap van groot belang is voor mensen in onze samenleving. Een stukje van de geschiedenis delen we hier graag met u!

My Image

Muziekvereniging Crescendo

Van verleden tot heden

Klik op Historie waar u de historie van de muziekvereniging “Crescendo” kunt lezen en foto’s van het verleden tot heden kunt bekijken.

My Image

Zo begon het!

In december 1907 kwamen enkele vooruitstrevende mannen bijeen in de schuur van Joh. v.d. Heuvel. Met de bedoeling een vereniging op te richten tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer. Op de tweede vergadering in januari 1908 waren er enige jonge mannen aanwezig die na afloop van die vergadering met elkaar overlegden of het in Voorthuizen mogelijk was om een fanfaregezelschap op te richten.

My Image