• ../

    Smid Effrink

    SMID EFFRINK EN DE VOORTHUIZER JUFFERTJES

    Eén van de oudste , ,zaken" op het Smidsplein zou wel eens de smederij van Van Effrink geweest kunnen zijn. De smederij werd in 1837 geopend en zou tot 1926 in eigendom van de familie Van Effrink blijven. ,,Bondsrijwielhersteller" G. van Effrink is wel de bekendste telg uit dit smedengeslacht.

Smid Effrink

SMID EFFRINK EN DE VOORTHUIZER JUFFERTJES

Eén van de oudste , ,zaken" op het Smidsplein zou wel eens de smederij van Van Effrink geweest kunnen zijn. De smederij werd in 1837 geopend en zou tot 1926 in eigendom van de familie Van Effrink blijven. ,,Bondsrijwielhersteller" G. van Effrink is wel de bekendste telg uit dit smedengeslacht.

Lees meer...

Voorthuizer Brandweer

, , De rook stijgt op van dak en goot, De vlam slaat uit vensters en ramen:
,,Brand!", dreunt het, ,,Brand!" en 't volk stroomt zamen, En elk wil helpen in de nood".

DE GEBOORTE VAN DE VOORTHUIZER VRIJWILLIGE BRANDWEER

Lees meer...

Molenveen

Bij het bekijken van de plattegrond van het dorp Voorthuizen valt "Het Molenveen" direkt in het oog. Door de groei van Voorthuizen is de plas met het bijbehorende plantsoen prachtig centraal komen te liggen ten opzichte van de verschillende woonwijken.

Lees meer...

Molen de Windlust

Alleen de naam Molenweg, het Molenveen en de aanwezigheid van een kleine meelfabriek, herinneren ons nog aan het bestaan van de Voorthuizense korenmolen "Windlust".

Lees meer...

De Ring

Aan het einde van de Kerkstraat, ter hoogte van de uitmonding op de Rubensstraat, lag tot de 17de april 1945 "De Ring". Het was een gedeelte van het dorp waar veel Voorthuizenaren met weemoed aan terugdenken. Van de op bijgaande oude prentbriefkaart afgebeelde panden is er maar één bewaard gebleven.

Lees meer...

Tante Pos

,Het ambt van brievenbesteller behoort niet tot de aanzienlijkste bedieningen, maar toch zijn er maar weinig ambtenaren belast met gewichtiger bezigheden. Hoeveel schatten en geheimen, hoeveel geluk en ongeluk heeft hij elke morgen in handen! De de-pèches uit de residentie, de dispotiën, aanstellingen en gratificatiën houdt hij onder de arm; tussen de vingers: bankpapier en wissels. Voorts bezorgt hij de geboorte-, huwelijks- en doodsberichten.

Lees meer...

De Heuveltjes

Iedere Inwoner van Voorthuizen kan u direkt vertellen waar de Heuveltjes te vinden zijn; richting Apeldoorn en dan ná "Zandbergen" links, zal het antwoord ongetwijfeld luiden.

Lees meer...

De Opvliegende Wielrijder

Meer dan dertig jaar hebben de inwoners van het dorp Voorthuizen kunnen profiteren van de spoorlijn Ede-Nijkerk. Het baanvak Barneveld-Nijkerk werd op 1 december 1903 geopend maar in 1937 alweer voor het reizigersverkeer gesloten. Het station Voorthuizen bevond zich aan de huidige De Ruyterlaan, toen Stationsstraat geheten.

Lees meer...

School met den Bijbel

Zodra dominee Van den Bergh op 12 oktober 1884 zich aan de gemeente Voorthuizen verbond, werd reeds dadelijk gewezen op de noodzakelijkheid van Christelijk onderwijs.
Toen enkele weken later de schoolstrijd in volle hevigheid losbarstte, werden de wensen van de gemeenteleden ten aanzien van dit onderwijs steeds duidelijker.

Lees meer...

Gereform Kerk

In 1886 maakte een aantal kerkelijke gemeenten van de Hervormde Kerk zich los uit de Synodale kerkordening van 1816. Deze gemeenten stonden op het strikt handhaven van de door de Dordtse Synode van 1618 vastgestelde drie formulieren van Enigheid. Zij namen stelling tegen het modernisme dat, naar zij stelden, in de Hervormde Kerk hand over hand toenam.

Lees meer...

Dokters huis

Bijgaande oude afbeelding van het kruispunt nabij "De Punt" en het fotootje van de huidige situatie, mogen welhaast maatgevend worden genoemd voor de snelle ontwikkeling van het dorp Voorthuizen. Alleen de oude dokterswoning rechts, destijds gebouwd door dokter Hamburger, bestaat nog.

Lees meer...

Huize Azareel

Huize .Azareël" mag als een met "Groot Dennenlust" vergelijkbare instelling worden beschouwd. In de in 1915 uitgegeven Geillustreerde Gids voor Voorthuizen staat onder andere een aantal prachtige wandelingen beschreven, waaruit het volgende fragment.

Lees meer...