• ../

    De Ring

    Aan het einde van de Kerkstraat, ter hoogte van de uitmonding op de Rubensstraat, lag tot de 17de april 1945 "De Ring". Het was een gedeelte van het dorp waar veel Voorthuizenaren met weemoed aan terugdenken. Van de op bijgaande oude prentbriefkaart afgebeelde panden is er maar één bewaard gebleven.

De Ring

Aan het einde van de Kerkstraat, ter hoogte van de uitmonding op de Rubensstraat, lag tot de 17de april 1945 "De Ring". Het was een gedeelte van het dorp waar veel Voorthuizenaren met weemoed aan terugdenken. Van de op bijgaande oude prentbriefkaart afgebeelde panden is er maar één bewaard gebleven.

Lees meer...

Tante Pos

,Het ambt van brievenbesteller behoort niet tot de aanzienlijkste bedieningen, maar toch zijn er maar weinig ambtenaren belast met gewichtiger bezigheden. Hoeveel schatten en geheimen, hoeveel geluk en ongeluk heeft hij elke morgen in handen! De de-pèches uit de residentie, de dispotiën, aanstellingen en gratificatiën houdt hij onder de arm; tussen de vingers: bankpapier en wissels. Voorts bezorgt hij de geboorte-, huwelijks- en doodsberichten.

Lees meer...

De Heuveltjes

Iedere Inwoner van Voorthuizen kan u direkt vertellen waar de Heuveltjes te vinden zijn; richting Apeldoorn en dan ná "Zandbergen" links, zal het antwoord ongetwijfeld luiden.

Lees meer...

De Opvliegende Wielrijder

Meer dan dertig jaar hebben de inwoners van het dorp Voorthuizen kunnen profiteren van de spoorlijn Ede-Nijkerk. Het baanvak Barneveld-Nijkerk werd op 1 december 1903 geopend maar in 1937 alweer voor het reizigersverkeer gesloten. Het station Voorthuizen bevond zich aan de huidige De Ruyterlaan, toen Stationsstraat geheten.

Lees meer...

School met den Bijbel

Zodra dominee Van den Bergh op 12 oktober 1884 zich aan de gemeente Voorthuizen verbond, werd reeds dadelijk gewezen op de noodzakelijkheid van Christelijk onderwijs.
Toen enkele weken later de schoolstrijd in volle hevigheid losbarstte, werden de wensen van de gemeenteleden ten aanzien van dit onderwijs steeds duidelijker.

Lees meer...

Gereform Kerk

In 1886 maakte een aantal kerkelijke gemeenten van de Hervormde Kerk zich los uit de Synodale kerkordening van 1816. Deze gemeenten stonden op het strikt handhaven van de door de Dordtse Synode van 1618 vastgestelde drie formulieren van Enigheid. Zij namen stelling tegen het modernisme dat, naar zij stelden, in de Hervormde Kerk hand over hand toenam.

Lees meer...

Dokters huis

Bijgaande oude afbeelding van het kruispunt nabij "De Punt" en het fotootje van de huidige situatie, mogen welhaast maatgevend worden genoemd voor de snelle ontwikkeling van het dorp Voorthuizen. Alleen de oude dokterswoning rechts, destijds gebouwd door dokter Hamburger, bestaat nog.

Lees meer...

Huize Azareel

Huize .Azareël" mag als een met "Groot Dennenlust" vergelijkbare instelling worden beschouwd. In de in 1915 uitgegeven Geillustreerde Gids voor Voorthuizen staat onder andere een aantal prachtige wandelingen beschreven, waaruit het volgende fragment.

Lees meer...

Groot Dennenlust

Aan boslucht werd, en wordt door velen nog een gezonde uitwerking op het menselijk lichaam toegeschreven. Men zou kunnen stellen dat het toerisme in Voorthuizen hiervan een gevolg is. Eind vorige eeuw, begin deze eeuw, werd het een ware rage alle in een bosrijke omgeving gelegen dorpen - met name op de Veluwe, in Oost-Utrecht en in 't Gooi - vol te stoppen met herstellingsoorden en rusthuizen.

Lees meer...

Cooperatie Voorthuizen en omstreken

De eerste 'coöperatie' in ons land dateert uit 1825 en werd in West-Kappelle door jonge dijkwerkers opgericht onder de naam van "Fonds tot heil van jongelingen", later "Fonds van handel en nijverheid". De eerste arbeiders (winkel)coöperatie dateert uit 1860 (Rotterdam) en die op het gebied van de woningbouw uit 1867 (Goes).

Lees meer...

Het Kieftveen en Den Akker

Zonder het gebruik van kunstmest, die aan het einde van de negentiende eeuw in steeds grotere hoeveelheden werd geproduceerd, zijn de verbeteringen in de Nederlandse landbouw in die tijd ondenkbaar.

Lees meer...

Een uitnemend stuk werk

Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888) was een Duits ekonoom met grote verdiensten voor de ontwikkeling van het coöperatiewezen. Als burgemeester van Weyerbusch stichtte hij in 1846 een verbruikscoöperatie, ter leniging van een hongersnood. Vervolgens legde hij zien vooral toe op coöperatief georganiseerde spaar- en kredietinstellingen. Hij kan beschouwd worden als de grondlegger van het stelsel der boerenleenbanken.

Lees meer...